top of page

ZAMERANIE

Canisterapeutické centrum BELA oficiálne vzniklo po 8 rokoch aktívnej práce v zariadeniach s deťmi, seniormi a ľuďmi s rôznymi stupňami postihnutia so zámerom  zdostupniť  canisterapiu pre individuálne rodiny s chorými deťmi či pre znevýhodnené osoby.

Ako dlhoročné dobrovoľníčky sme už dlhšie túžili nielen po vlastných priestoroch na vykonávanie terapie ale hlavne po spolupráci s odborníkmi – najmä fyzioterapeutmi a psychológmi, keďže nám začali pribúdať stále ťažšie a ťažšie diagnózy a pocítili sme, že nám chýba veľmi podstatná časť tímu. Kvôli narastajúcemu dopytu sme sa rozhodli založiť oficiálne občianske združenie a poskytovať tak profesionálnejšie a komplexnejšie služby v oblasti terapií a aktivít so psami.

A tak je naše Canisterapeutické centrum realitou a veríme, že náš cieľ a sen sa nám spoločnými silami podarí naplniť a prostredníctvom našich špeciálnych terapeutických psov prispejeme k zlepšeniu  kvality života našich klientov.

Zameranie nášho Canisterapeutického centra ako bolo už vyššie spomenuté, je najmä na rodiny s chorými deťmi a s kombinovanými postihnutiami.

Najčastejšie sa v praxi stretávame s Detskou mozgovou obrnou (DMO), ktorá sa dá nazvať poruchou hybnosti v rôznych stupňoch a formách. Ľahšia forma sa prejavuje zhoršenou koordináciou pohybu, motorikou, mimovoľnými pohybmi rúk, nôh, celých končatín a môže postihovať aj svaly tváre čo môže spôsobiť problémy s rečou a rozprávaním. Najťažšie formy DMO sa prejavujú spasticitou (stuhnuté a trvalo stiahnuté svalstvo). Môže ísť iba o oslabenie či úplné ochrnutie končatiny. Môže postihovať buď iba obe horné alebo obe dolné končatiny, jednu hornú a jednu dolnú končatinu na rovnakej strane alebo všetky štyri končatiny – najťažšia forma DMO.

Zameranie v canisterapii: precvičovanie jemnej a hrubej motoriky, reči a jazyka, zahrievanie a uvoľňovanie svalov a kŕčov (spasiem), stimulácia jazykom, polohovanie, využívanie interaktívnych hier atď.

 

Autizmus v rôznych formách je vývojová porucha charakteristická problémami v  sociálnych vzťahoch, komunikácii, vnímaní emócií, citov a v predstavivosti. Miera narušenia jednotlivých oblastí sa líši, jedno dieťa postihnuté autizmom je uzavreté vo svojom vlastnom svete, nie je schopné komunikovať a rozumieť bežným situáciám a podnetom a ďalšie zasa komunikuje veľmi dobre a inteligentne. Autizmus sa prejavuje stereotypným správaním a aktivitami, vo veľa prípadoch aj agresivitou a zúrivosťou.

 

Zameranie v canisterapii: vnímanie zvieraťa ako živej bytosti, tréning porozumenia denným rituálom a zákonitostiam, vnímanie emócií a sveta naokolo.

 

Downov syndróm je genetické ochorenie vznikajúce pri počatí, kedy plod dostane nadpočetný chromozóm 21.  Prejavuje sa oneskorený mentálny, fyzický či zmyslový vývin dieťaťa a veľa krát je spojený s vrodenými poruchami srdca a zažívania. Vzhľad postihnutého jedinca sa odlišuje od ostatných ľudí a vždy je sprevádzaný nejakým stupňom mentálnej retardácie.

 

Zameranie v canisterapii: rozvoj reči a zmyslov, jemnej či hrubej motoriky, aktuálnych vyvíjaných a kognitívnych funkcií, polohovanie.

Svalová dystrofia je dedičné ochorenie postihujúce iba chlapcov, ktoré je väčšinou geneticky podmienené a spôsobuje postupné ubúdanie svalovej hmoty, prejavuje sa slabosťou a zníženým napätím svalov. Postupom času sa zhoršuje. Najťažšia forma končí smrťou okolo 20. roku života v dôsledku zlyhania činnosti pľúc. Ľahšie formy sa začnú prejavovať v neskoršom veku a hlavnou príčinou smrti býva zlyhanie srdca. Dĺžka života je dlhšia ako u tej ťažšej formy.

Zameranie v canisterapii: dychové cvičenia, relaxačné polohovanie, stimulácia jazykom, precvičovanie jemnej či hrubej motoriky.

 

Rázštep chrbtice – vrodená vývojová vada chrbtice a miechy. Objavuje sa na chrbte v krížovej oblasti, chrbtový oblúk je v stavcoch porušený. Ľahké formy nemusia mať žiadne príznaky, u vážnejších sa vyskytujú poruchy citlivosti a hybnosti dolných končatín a inkontinencia.                                          

 

Epilepsia – opakované záchvaty sprevádzané dočasnou poruchou vedomia, ktoré sa môžu objaviť náhodne alebo v pravidelných intervaloch vďaka dočasnej poruche vo funkcii nervových buniek v mozgu.         

V praxi sa s ňou stretávame ako s pridruženým ochorením k iným postihnutiam.

Roztrúsená skleróza – drobnými zápalmi napadá rôzne miesta v mozgu a mieche, podľa ktorých sa líšia jej príznaky: motorické funkcie, chôdza, paralýza, kŕče, neobratnosť, zhoršujúca sa výslovnosť, porucha sústredenia sa. Najčastejšie sa striedajú obdobia  zhoršenia a zlepšenia príznakov, ktoré sa postupne zhoršujú. Nedá sa liečiť no dá sa spomaliť.

Zameranie v canisterapii: precvičovanie jemnej či hrubej motoriky, reči, jazyka, pozornosti. Využívame polohovanie, stimuláciu jazykom.

 

Cievna mozgová príhoda – akútne ochorenie určitej časti mozgového tkaniva, ktoré vzniká poruchou jeho prekrvenia (zaliatie či upchatie mozgu). Prognóza závisí od rozsahu poškodenia mozgového tkaniva a rýchlom zaistení lekárskej starostlivosti. Postihnutá býva jedna polovica tela.

 

Zameranie v canisterapii: precvičovanie jemnej či hrubej motoriky, reči, jazyka, polohovanie.

 

Parkinsonova choroba – degeneratívne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré priamo súvisí s úbytkom neurónov produkujúcich dopamín (prenášač signálov medzi neurónmi) v určitej časti mozgu, bez ktorého nie je možné kontrolovať pohyb.

Zameranie v canisterapii: precvičovanie jemnej/hrubej motoriky, polohovanie.

Zmyslové postihnutia: poruchy zraku, sluchu alebo kombinované postihnutie – hluchoslepota.

 

Poruchy reči – poruchy vývinu reči, výslovnosti, neurózy.

 

Poruchy čítaniadyslexia, písania - dysgrafia, pravopisu – dysortografia, matematických schopností – dyskalkúlia.

 

Pri týchto druhoch postihnutí využívame v canisterapii prostredníctvom psa zrakové, sluchové či logopedické cvičenia, precvičujeme čítanie, písanie či matematiku J

 

Ďalej sme sa stretli s pridruženými ochoreniami ako microcefalus, hydrocefalus, rizotómia, hypertonus a s ojedinelými poruchami Di George a Movat – Wilson syndróm.

Detská mozgová obrna
Autizmus
Downov syndróm
Svalová dystrofia
Rázštep chrbtice
Epilepsia
Cievna mozgová príhoda
Parkinsonova choroba
Ostatné
bottom of page