top of page

Terapia a aktivity s asistenciou psov

Canisterapeutické centrum

BELA

About

Hoci pes sprevádza človeka celé tisícročia,  až posledné storočia vedecky dokazujú, že má takisto aj priaznivý účinok na jeho zdravotný, psychický či citový stav. Canisterapia (canis - latinsky pes, thérapea - grécky terapia) je nová forma terapie, ktorá patrí do skupiny animoterapií, teda terapií prebiehajúcich v prítomnosti zvierat. Je to pomocná metóda, ktorá prostredníctvom kontaktu medzi človekom a psom zlepšuje jeho emocionálne cítenie, komunikačné schopnosti, interakciu s inými ľuďmi, zvyšuje dôveru a sebavedomie, redukuje napätie, stres či depresie a v neposlednom rade zvyšuje motiváciu pri rehabilitáciách. Základom úspechu je interakcia a vzťah medzi človekom a psom.

Canisterapia je v súčasnosti najbežnejšiou a najvyhľadávanejšou formou zooterapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa v situáciách, kde sú iné liečebné metódy neúčinné či zdĺhavé - pri nadväzovaní kontaktu s traumatizovanými, nespolupracujúcimi, autistickými či mentálne postihnutými pacientmi, ktorí majú problém zdôveriť sa a veriť inej ľudskej bytosti, no so zvieratami, ktoré ich berú takých akí sú a nesúdia ich je omnoho jednoduchšie sa adaptovať.


Na Slovensku sa canisterapia realizuje formou návštevných programov certifikovaného tímu zloženého zo špeciálneho psa a psovoda v špecializovanom zariadení či domácnosti. Psy majú rovnako ako ľudia svoju vlastnú osobnosť a rozdielnu hladinu temperamentu, takže každý špeciálny pes sa podľa svojej povahy hodí na inú formu canisterapie a k inej cieľovej skupine klientov.

Services

FORMY CANISTERAPIE:

Aktivity za asistencie psa môžu prebiehať buď v menšej skupinke klientov alebo individuálne, teda jeden klient a jeden pes. Pri tejto forme využívame prirodzené pôsobenie psa na emocionálne a psychické zdravie človeka a nesledujeme pri ňom žiadny dlhodobý cieľ. Ide o motivačné, výchovné či zábavné stretnutia ako napr. ukážky na školách, v škôlkach, detské hry, príležitostné návštevy detských domovov, domovov seniorov atď.

Vzdelávanie za asistencie psa sa realizuje v škôlkach, špeciálnych či klasických školách alebo v iných vzdelávacích inštitúciách skupinovo v triedach alebo individuálne podľa potreby dieťaťa. Hodiny sú zamerané na práve preberané učivo a psík je zábavnou formou zapojený do výučbovej lekcie a pomáha deťom ľahšie, zábavnejšie a ochotnejšie pochopiť dané učivo. Je nápomocný pri poruchách čítania, písania, pozornosti či pri strese z kolektívu a menej smelým deťom dodáva odvahu pri čítaní či riešení jednotlivých úloh. Podnecuje k ďalšej komunikácii a širokej škále súvisiacich aktivít.

Terapie za asistencie psa sú snáď najzložitejšou a najnáročnejšou formou canisterapie, ktorá sa realizuje cielene individuálne u fyzicky či psychicky rôzne postihnutých klientov a môže ju vykonávať iba pokojný a vyrovnaný pes a psovod. Ich súčasťou je aj tzv. polohovanie, kedy musí psík zvládnuť manipuláciu psovoda a uloženie do danej polohy k telu alebo na telo hendikepovanej osoby a zotrvať v tejto pozícii niekoľko minút. Pri tejto forme zohráva úlohu zvýšená teplota tela psa, ktorá prehrieva svalstvo a zlepšuje prekrvenie čím fyzioterapeut môže s klientom pracovať rýchlejšie, jednoduchšie a efektívnejšie, rovnako tep a dýchanie psa, ktoré majú relaxačné a upokojujúce účinky.

Ciele intervencií (čas cieleného kontaktu) sa stanovujú v spolupráci s odborníkom/fyzioterapeutom a sú zamerané na problematiku danej skupiny klientov, napr. tréning jemnej či hrubej motoriky, reči, komunikačných schopností, pamäti či orientácie u seniorov alebo získanie sebadôvery dieťaťa a začlenenie do kolektívu detí alebo medzi členov sociálneho zariadenia. Intervencia prebieha zábavnou formou a deti či dospelí s radosťou spolupracujú a veľakrát nepostrehnú, že rehabilitujú a precvičujú problémové partie, teda rehabilitujú ochotne a s radosťou :-)

 

Úryvok z publikovaných článkov v Magazíne SuperZOO (autor: M. Ondrejková)

bottom of page